Jamb Hausa CBT Quiz

/10
0

Jamb CBT Hausa Quiz

This Quiz will increase your knowledge in Hausa.

1 / 10

Yara masu lakabi condo an hair su ne

2 / 10

The eki-gene is a cultural dance among the people of

3 / 10

Wanne ne kebabben bayanin wasalin /a/?

4 / 10

Dan matar da ke are a gidan da ba a Nan to haife shi ba, shi ne

5 / 10

Da ya hangi su, ya ce "Da was Allah ya hada mu?"
Wannan na nufin da ya hango su, Sai ya

6 / 10

Sanya bante ga yara maza ba al'adar Bahaushe, na faruwa ne daga

7 / 10

A kalmar marubuciya, akwai dafi

8 / 10

Wanne ne dan jirge?

9 / 10

Lokaci na Yanzu II shi ne manunin lokaci

10 / 10

Wanne ne bare dangane da jinsi?

Your score is

CHANGE SUBJECT